Ideari i Reglament de Règim Intern

 Esparveres... TENIM NOVA PÀGINA WEB! 

A partir d'aquest curs totes les notícies de l'esplai i els casals les trobareu a

https://sites.google.com/view/esplaiesparver 
-----------------------------------------------------------------------------------------------


IDEARI CURS 2021/2022


1) L’Esparver, en tant que es defineix com a entitat de lleure infantil i juvenil, fomenta la seva activitat en la voluntat d’aconseguir formar, educar, ensenyar i divertir els infants mitjançant el joc, el lleure, l’esplai i l’esbarjo.

2) L’Esparver tindrà cura de compaginar la seva activitat com a mitjà amb el seu objectiu educacional. De manera que l’infant pugui manifestar de forma natural i espontània la seva personalitat, alhora de procurar potenciar-la i desenvolupar-la segons aquest ideari. 3) L’Esparver procurarà despertar en l’infant la capacitat de reflexió personal com a individu singular davant dels fets familiars, escolars i socials, integrant en les dues activitats del grup la coherència necessària, per aconseguir una actitud crítica, raonada i constructiva. 4) L’Esparver dirigirà les seves activitats de manera que pugui reeixir en l’infant respecte mutu, tolerància a les idees no compartides i, en general, respecte i consideració en allò que no sigui propi. 5) L’Esparver orientarà les seves activitats segons les capacitats i potencialitats de cada colla i vetllarà per aconseguir un nivell de motivació que comporti la participació i responsabilitat de l’infant en les pròpies activitats. 6) L’Esparver farà ús de les activitats per a fer reflexionar sobre la responsabilitat de l’individu dins la societat i la importància del pensament col·lectiu; s’intentarà dur a terme les activitats a nivell de grup, pretenent una adaptació i integració positiva, participativa i solidària, defugint del protagonisme individual, no tant sols dins de l’esplai sinó també participant d’activitats col·laboratives amb altres col·lectius, esplais i associacions. 7) L’Esparver fomentarà en l’infant el coneixement, el respecte i el correcte ús del seu entorn (medi natural i medi urbà). 8) L’Esparver vetllarà i propiciarà la comunicació amb les famílies en tot allò relatiu a l’infant i a la pròpia activitat de l’Esparver; a principi de curs, es donarà a conèixer l’ideari, s’obrirà debat sobre possibles millores, quedant sobre l’equip de monitores la decisió final d’aquestes. 9) L’Esparver celebrarà i participarà de les festes populars i tradicions culturals dels països catalans i del barri de la Creu Alta, prioritzant-les sobre altres tradicions de cultures externes, respectant sempre el significat i context d’aquestes. 10) L’Esparver respectarà les opinions personals de les famílies i dels infants, tot i que rebutjarà qualsevol actitud excloent o discriminatoria (racista, masclista, LGTBIQ+fòbica, etc.) i serà apartidista. 11) L’Esparver vetllarà per una educació amb perspectiva de gènere, feminista i atenta a les diversitats individuals de cada infant. 12) L’Esparver participarà de la xarxa del barri, tant associativa i cultural com la comercial. 13) L’Esparver realitzarà les activitats del curs 2021/2022 d’acord amb la ideologia acordada en aquest ideari, deixant-lo obert a modificacions i/o revisions posteriors.

REGLAMENT RÈGIM INTERN CURS 2021/2022

CAPÍTOL I: D’ORDRE

Article 1r.

El règim intern de l’Esparver es fonamenta en l’orientació ideològica i pedagògica de l’ideari.

Article 2n.

L’Esparver realitza les seves activitats al carrer Dinarès num.1 de la Creu Alta de Sabadell.


CAPÍTOL II: ELS INFANTS

Article 3r.

Inscripcions. Les famílies de les participants o qui ostenti la pàtria potestat, hauran d’omplir el full d’inscripció, la fitxa mèdica i l’autorització. L’ordre d’acceptació dels infants en l’esplai Esparver serà el següent: Infants que en el curs anterior hagin estat a l’esplai; infants que hagin fet altres activitats d’estiu i altres activitats extres a l’entitat; germanes dels infants esmentats en els dos punts anteriors; infants que visquin a la Creu Alta i altres.


Un cop cobertes les places s’obrirà una llista d’espera per als infants que no hagin pogut entrar, que per ordre d’inscripció aniran entrant segons les baixes que hi hagi hagut durant el curs. L’Esparver estudiarà totes aquelles sol·licituds dels infants, que puguin presentar alteracions físiques, psíquiques o de qualsevol altre naturalesa i determinarà la seva admissió o no, d’acord amb les possibilitats d’integració, seguretat i atenció, que se’ls pugui donar. També s’estudiaran aquells casos en que els recursos econòmics familiars no siguin suficients per satisfer el pagament de les quotes i les activitats extraordinàries.


Article 4t.

L’edat mínima per entrar a l’esplai és la de 3 anys (màxim complir-los el 31 de desembre a l’any que comença l’esplai.)  i la seva permanència es prolongarà fins als 17 anys (podent finalitzar el curs amb 18 anys). Els infants es distribuiran en diferents colles per a fer certes activitats; aquestes colles es distribuiran per edats, depenent aquesta de les inscripcions de cada any.

Un cop acabada l’etapa de perdius (la colla de premonitores), es planteja la possible incorporació de la participant dins l’equip de monitores. En cas de que alguna perdiu volgués ser monitora abans de cumplir els 18 anys, es plantejarà la possibilitat d’incorporar-se a l’equip, depenent de cada cas.


Article 5è.

Drets i deures. L’infant ha de respectar les línies bàsiques de l’Ideari i el Règim Intern.


CAPITOL III: DE LES MONITORES

Article 6è.

Admissió. Per exercir com a monitora és imprescindible conèixer i acceptar l'Ideari i el Règim Intern i assumir de forma personal, vocacional i desinteressada aquesta responsabilitat. L'admissió d'una nova monitora haurà de ser avalada per tot l'equip de monitores en actiu.


Article 7è.

Formació. En tot moment es procurarà comptar amb el nombre màxim de monitores titulades. L'Esparver subvencionarà un 50% del curs o cursets necessaris per obtenir el títol de monitores a les monis que mantinguin una permanència d’un mínim de 2 anys a l’esplai, amb l’objectiu d’aconseguir més continuitat de l’equip de monis. En el cas que hi hagi una persona que ja hagi estat fent de monitora durant un curs com a mínim  a l’esplai se li subvencionarà el 50% del curs de monitores. 


Article 8è.

Drets i Deures. La monitora té el dret d'actuar amb llibertat i amb iniciativa personal, d'acord a l'Ideari i el Règim Intern. La monitora té el deure d'assistir a les reunions generals, de colles, de comissions i altres que siguin necessàries pel bon funcionament de l'esplai.

L'Esparver tindrà contractada una pòlissa d'assegurança que cobreixi a la monitora i a l’esplai. A la monitora, l'assistència per malaltia o accident. A la monitora i a l'esplai, de posibles casos de responsabilitat civil.

La monitora té el deure de realitzar totes les activitats amb total responsabilitat. Aquestes hauran d'ésser preparades i valorades tenint en compte l'edat i circumstàncies del grup o colla. La monitora té el deure de comunicar a l'equip de monitores tots aquells problemes i situacions que afectin als infants, a elles o a la seva relació.


Article 9è.

Serà causa de baixa com a monitora la realització d'actes o actituds que estiguin en contra de l'Ideari o el Règim Intern.


CAPÍTOL IV: DE LES FAMÍLIES

Article 10è.

Drets i Deures.

El fet d'inscriure l’infant a l'Esparver obliga a les famílies a conèixer i acceptar l'Ideari i el Règim Intern, a més de donar tot l'ajut, col·laboració i participació que se'ls pugui requerir.


Les famílies tenen el deure d'assistir a les reunions a les quals siguin convocades. Optativament poden formar part de l’equip de famílies de l'esplai, aportant idees i participant activament. Les famílies tenen el deure de participar en totes aquelles activitats o manifestacions que pugui realitzar l'Esparver i que facin conjuntament infants, monitores i famílies (trobades, festes, sortides, etc.).


Les famílies han de satisfer les quotes vigents en cada moment especificades a finances. Les famílies tenen el dret i el deure de manifestar a l'equip de monitores qualsevol circumstància, fet o vivència que pugui afectar a l’infant o a l'Esparver en general i que el seu judici pugui comportar un cert risc o situacions no desitjades. Les famílies, en inscriure l’infant a l'Esparver, l'autoritzen a participar en quantes activitats, sortides i campaments realitzi l'Esparver en plena consciència que tota activitat té un risc que s’assumeix.


CAPÍTOL V: LES ACTIVITATS

Article 11è.

Objectius. L'Esparver utilitza com a mitjà de coherència i convivència el grup o colla, formada pels infants d'un cert estadi d'edat. També es realitzen activitats on participen totes les colles. Per aconseguir els seus objectius fa ús de l'activitat (descobriment i percepció dels seus programes). En tota activitat es procurarà de la màxima seguretat i vigilància, atès a l'edat dels infants, dotant la colla de les monitores necessàries, experimentades i responsables. En el programa de curs s'inclouran activitats innovadores.


Article 12è.

El funcionament bàsic general de l'Esparver es basa en els valors exposats en l’Ideari de l’entitat i l’Ideari del Moviment d’Esplais del Vallès.


Article 13è.

Colles. Cadascuna de les 5 colles estarà formada per un nombre màxim de 15 infants i assistida per 1 o més monitores segons les necessitats de cada colla. Tant l'equip de monitores com els components de les colles s’intentarà que sigui mixte i equilibrat.


Article 14è.

Activitats. L'Esparver, desde el seu inici, realitza unes determinades activitats i formes de desenvolupar-les, que considera fonamentals. a) L'activitat setmanal els dissabtes a la tarda amb horari de 16h a 19h, i durant tot el curs d'octubre a maig. b) Sortides de cap de setmana. c) La Festa Major de l'Esparver, que consisteix en una activitat participativa oberta a famílies, exmonitores i infants amb jocs, concursos, activitats i altres manifestacions. d) Campaments d'estiu durant 7 o 8 dies del mes de juliol, abans de les vacances oficials de Sabadell, en casa i/o tendes conjuntament amb totes les colles que hi poden participar (a partir dels 6 anys). e) Ludoteca i biblioteca abans i després de la realització de les activitats, depenent de les necessitats de cada colla.


CAPÍTOL VI: ÒRGANS DE FUNCIONAMENT.

Article 15è.

L'Esparver es regeix pels següents òrgans: Equip de monitores, Equip de famílies i Assemblea d’infants.


CAPÍTOL VII: L'EQUIP DE MONITORES.

Article 16è.

Funcionament. L'equip de monitores es reuneix setmanalment. En aquestes reunions totes les monitores tenen veu i vot. Les decisions es prenen per consens o, en cas de no arribar-hi, per l'aprovació del 50% més 1 de les monitores.


Article 17è.

Competències. L'equip de monitores es reuneix per tractar: Qüestions d'ordre intern i organitzatives d'activitats generals. Temes d'àmbit reduït a un sol grup que per la seva importància mereixin ser debatuts. Notificar-se l'estat de relació amb àmbits exteriors a l'esplai i de participar en l'organització del treball dins d'aquest. Informar les altres colles del treball propi de cada una d'elles.


Article 18è.

Tasques. Aquestes queden emmarcades en dos grups, el de treball directe amb els infants i la feina assistencial (comissió, formació i reunions).


CAPÍTOL VIII. COMISSIONS DE TREBALL.

Article 19è.

Les comissions de treball es creen a fi i afecte d'alleugerir les tasques de l'equip de monitores.


Article 20è.

Les comissions de treball tenen vigència durant un curs. Es podran crear comissions temporals segons les necessitats de les seves activitats de l'esplai i que es dissoldran un cop complerta la seva tasca.


Article 21è.

Les comissions de treball són les següents: Tresoreria, Secretaria, Material, Arxiu de jocs i activitats, Cases i terreny d'acampada, Biblioteca i Ludoteca, Farmaciola, Relacions externes, Local, Serveis socials, Xarxes, Famílies i totes aquelles que es creguin necessàries a cada curs. 


Article 22è.

Tresoreria. La formen com a mínim dues monitores. La seva funció és: Administrar els recursos de l'entitat. Confecció de projectes pressupostaris. Portar llibres de comptabilitat. Tràmits amb bancs o caixes d'estalvi. Contractació d’assegurances.


Article 23è.

Secretaria. La formen un grup de monitores (mínim tres). Confecció i actualització de llistats. Tenir cura de la correspondència. Vigilar la llibreta d’actes. Mantenir els arxius de secretaria en ordre, fer carpesà del curs.


Article 24è.

Material. 

Fungible: Dues monitores miren que hi hagi tot el material. Proveir i tenir cura del material necessari per a la realització de les activitats. 

No fungible: està sota la responsabilitat del grup de monitores. Vetllar pel manteniment del material.


Article 25è.

Arxiu de jocs i activitats: Confeccionar i actualitzar un llistat de jocs i activitats per poder dur-los a terme i compartir coneixements i idees. E   s fa al Drive compartit de l’esplai i és responsabilitat de les monitores de cada colla anar-lo actualitzant.


Article 26è.

Cases i terrenys d'acampada (comi): Proporcionar l'allotjament per sortides i campaments. I fer una base de dades dels llocs on s’ha estat.


Article 27è.

Biblioteca i Ludoteca. Recerca i manteniment del material. Fer activa aquesta àrea.


Article 28è

Farmaciola (comi). Tenir material necessari en perfectes condicions. Cada colla administra les cures necessàries.


Article 29è.

Relacions exteriors.

a) Mantenir contacte amb altres entitats relacionades amb l'esplai i entitats del barri.

b) Obtenir els permisos necessàries per dur a terme les activitats de l'Esparver.


Article 30è.

Local. Fer propostes de millora. Vetllar pel bon funcionament de l’espai, fer i arribar a acords amb les altres entitats.


CAPÍTOL IX: EQUIP DE FAMÍLIES

Article 31è.

L’equip de famílies és un òrgan col·laborador amb l’equip de monitores.


Article 32è.

Tasques. L’equip de famílies col·labora en la preparació i realització d'algunes activitats extraordinàries, a més de proposar altres coses per fer a l’esplai.


Article 33è.

L’equip de famílies es reunirà mensualment amb l'equip de monitores (2n dissabte de cada mes), havent fet abans una reunió prèvia. Ambdues parts expressaran en aquestes reunions el seu paper sobre les activitats. Les conclusions i valoracions sorgides d'aquestes reunions seran orientatives per a les decisions de l'equip de monitores.


CAPÍTOL X: NORMATIVA LOCAL I INSTAL·LACIONS.

Article 34è

No es podrà fumar dins el local. Sobre el pati i el terrat, es podrà fumar, sempre fora de l’horari d’infants o les hores pròximes, sempre amb responsabilitat, discreció i manteniment de l’entorn net.


Article 35è.

Cada colla tindrà una sala (que pot ser compartida amb una altra colla) que usarà regularment per les seves activitats i en serà responsable del seu manteniment i neteja. També es farà responsable de l'espai que utilitzi extraordinàriament en alguna activitat.


Article 36è.

També s'utilitzen espais comuns. El seu manteniment, qualitat sanitària i neteja seran responsabilitat de l'equip de monitores i de les entitats que comparteixen aquests espais.


Article 37è.

L'ús possible del material i/o local de l'Esparver per terceres persones o entitats haurà de ser autoritzat per l'equip de monitores. Qualsevol entitat que vulgui fer ús d’algun espai fora del que ha estat convingut o vulgui fer alguna modificació haurà de fer una instància al MEV que ho consultarà a l’equip de monitores.


CAPÍTOL XI: FINANCES.

Article 38è.

L'Esparver s'autofinança mitjançant els ingressos que provenen de les famílies que. S'efectuen al principi de curs o trimestralmente i del que es rep de les subvencions.


CAPÍTOL XII: REFORMA DELS ESTATUTS DEL RÈGIM INTERN

Article 39è.

Proposta de reforma. Qualsevol persona vinculada a l'Esparver pot proposar una reforma d'estatuts, aquesta proposta ha de ser degudament raonada, la revisió i les possibles reformes d'estatuts es faran a començament de curs abans de començar les activitats amb els infants.


Article 40è.

Procediment. L'equip de monitores pren consideració de la proposta. La comissió de famílies serà consultada per l'equip de monitores sobre la proposta de reforma, l'opinió de la comissió de famílies serà orientativa a l'hora de prendre la decisió. L'equip de monitores decidirà l'aprovació o no de la reforma. La reforma aprobada serà rectificada a la reunió de tancada de cada trimestre.


Article 41è.

Reformes extraordinàries. Aquestes reformes són les que per la seva importància es duen a terme fora de plaç marcat. Pot demanar que una reforma sigui considerada extraordinària qualsevol monitora de l'equip. L’equip decidirà acceptar o no la proposta.


Article 42è.

Qualsevol reforma que a criteri de l'equip de monitores vagi en contra de l'Ideari de l'Esparver, serà considerada nul·la.


CAPÍTOL XIII: DROGUES

Article 43è.

Durant tota l’activitat de l’Esplai no serà permès el consum de qualsevol tipus de droga tant per monitores com per infants.

S’entenen per drogues l’alcohol, el tabac i d’altres.


En el cas que l’infant i/o la monitora tingui una addicció o dependència d’aquesta s’habilitarà un espai pel seu ús responsable en el cas que l’activitat duri més de 12h. 

En el cas dels infants, només serà possible fer-ne ús amb una autorització signada per la família de l’infant corresponent.


Article 44è.

Pel que fa a les drogues envers a les persones adultes participants de les activitats conjuntes de l’Esparver (Dinar d’hivern, sortida amb famílies, festa de l’Esplai etc…) podran fer-ne ús però mai seran proporcionades per l’entitat.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada